|
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองหญ้าไซ : หนองหญ้าไซ ตำบลพัฒนา กีฬาเด่น มุ่งเน้นการศึกษา อาชีพยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วม อนามัยดี ประเพณีงดงาม | อบต หนองหญ้าไซ พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว

ข้อมูลอบต.

 • ข้อมูลทั่วไปของอบต.
  • แหล่งท่องเที่ยวในตำบลหนองหญ้าไซ
  • ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นอบต.หนองหญ้าไซ
 • วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนา
  • ภารกิจที่ผ่านมา
  • แผน 3 ปี
 • ประวัติความเป็นมา
  • หมู่ที่ 1 บ้านบัลลังก์
  • หมู่ที่ 2 บ้านหนองหลวง
  • หมู่ที่ 3 บ้านบ่อหว้า
  • หมู่ที่ 4 บ้านดอนสำโรง
  • หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าไซ
  • หมู่ที่ 6 บ้านบ่อหว้า
  • หมู่ที่ 7 บ้านดอนกระเบื้อง
  • หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลารอด
  • หมู่ที่ 9 บ้านหนองกวาง
  • หมู่ที่ 10 บ้านหนองสำโรง
  • หมู่ที่ 11 บ้านหนองโก
  • หมู่ที่ 12 บ้านดอนสำโรงเหนือ
  • หมู่ที่ 13 บ้านหนองมะฟราน
 • โครงสร้างการบริหาร
  • คณะผู้บริหาร
  • สภา อบต.
  • โครงสร้างส่วนราชการ
  • ทะเบียนคณะผู้บริหารฯและสมาชิกฯ
 • การให้บริการอินเตอร์เน็ต
 • งานกิจการสภา
  • ปี 2550
  • ปี 2551
  • ปี 2552
  • ปี 2553
  • ปี 2554
  • ปี 2555
  • ปี 2556
  • ปี 2557
  • ปี 2561
  • ปี 2558
  • ปี 2559
 • กิจกรรม
  • กิจกรรมสำนักปลัด
  • กองคลัง
  • กองการศึกษา
  • กองช่าง
  • กองสาธารณสุขฯ
 • มุมกฎหมายต่างๆ
 • เกร็ดความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพและการป้องกันโรค
 • การจัดการองความรู้ในองค์กร-Knowledge Management(KM)
 • แผนผังกระบวนงานด้านงานคลัง
  • คู่มือการจัดเก็บภาษี
  • กระบวนการตามภารกิจของ อบต.หนองหญ้าไซ
  • แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี
  • ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีฯ
 • กิจกรรมอบต
 • แบบประเมินความพึงพอใจ
 • งานประชาสัมพันธ์ต่างๆ
  • การงดเผาตอซัง
  • สิ่งแวดลล้อมในที่ทำงาน
  • การงดใช้ภาชนะโฟม

ประกาศใช้ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง

วันที่: 16 กันยายน 2562

 

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

 

ส่งข่าว

ลิ้งค์ต่างๆ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ศาลปกครอง
กระทรวงพาณิชย์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
SML
ตำบลคนไทยดอทคอม
ความรู้เรื่องกฎหมาย

กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมของเพื่อนบ้าน